Przedszkole nr 87 w Warszawie

Przedszkole nr 87 w Warszawie - Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 8 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-05.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30

Status zgodności pod względem ustawy: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie wszystkie obrazy wprowadzone przez 2020 rokiem znajdujące się na stronie Biuletynu zawierają podpisy.

Nie wszystkie pliki do pobrania wprowadzone przez 2020 rokiem znajdujące się na stornie zawierają podpisy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Pyzara, jpyzara@edu.um.warszawa.pl.Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 277 22 36/ 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Do przedszkola można dojechać środkami komunikacji miejskiej (najbliższy przystanek autobusowy: ul. Broniewskiego (autobus nr 114, 303) – w odległości 170 metrów, ul. Broniewskiego (tramwaj nr 33, 35, 28, 22) – w odległości 260 metrów.

Wejście na teren Przedszkola nr 87 i strefa obsługi mieszkańców

Do budynku przedszkola prowadzi chodnik dostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim, bez barier architektonicznych. Przedszkole nie posiada własnych miejsc parkingowych. W odległości ok. 150 m od budynku, na tyłach pobliskiej Biblioteki Publicznej nr 138 (ul. Broniewskiego 9A) znajdują się 2 ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Przedszkole jest ogrodzone, od strony zachodniej znajduje się wejście główne - furtka o szerokości 100cm, po lewej stronie znajduje się domofon na wysokości 120cm. Po naciśnięciu zgłasza się pracownik, który wpuszcza na teren przedszkola. Do budynku prowadzi chodnik o długości ok 300m i szerokości 111cm. Po obu stronach wzdłuż chodnika ustawione są ławki.

Wejście do budynku Przedszkola 87

Wejście I  do budynku Przedszkola: drzwi otwierane na zewnątrz, zamknięte – dzwonek po prawej stronie na wys. 143cm. Drzwi dwuskrzydłowe o szer. 124cm prowadzą do przedsionka o wym. 144cm x 164cm z przejściem do holu głównego. Obecność osób z zewnątrz możliwa jest w przedszkolu jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem.

Wejście II do budynku Przedszkola: od strony południowo – wschodniej, tylko dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Do wejścia prowadzi chodnik na lewo od wejścia głównego. Drzwi wejściowe o szer. 93cm, otwierane na zewnątrz z dzwonkiem umieszczonym na wys. 143cm. Wejście prowadzi do przedsionka o wym. 165cm x 140cm, następnie do korytarza prowadzącego do szatni dziecięcych.

Obsługa klientów Przedszkola 87

Wejście I prowadzi bezpośrednio do holu głównego z częścią otwartą gdzie znajduje się po lewej stronie Sekretariat a po prawej stronie gabinet Dyrektora. W dalszej części znajduje się korytarz prowadzący do sal dziecięcych i szatni. Wejścia do poszczególnych 5 sal dydaktycznych i szatni dziecięcej wymaga zgody Dyrektora Przedszkola. Na terenie placówki znajduje się ogólnodostępna toaleta dla dorosłych-brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych znajdująca się w oddziale nr V.

W budynku nie ma oznaczeń w języku Braill´a i pętli indukcyjnej. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku Przedszkola 87 po uprzednim kontakcie z przedszkolem. Brak możliwości tłumacza migowego PJM na miejscu i online. Zapewnia się asystę oddelegowanego pracownika Przedszkola 87 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Ewakuacja

Ewakuacja ogłaszana jest sygnałem dźwiękowym, ewakuacja drzwiami balkonowymi zlokalizowanymi w każdej Sali, wejściem/wyjściem I, II oraz wejściem/wyjściem służbowym od strony kuchni.

Aplikacje mobilne                                      

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

  • Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA
  • Na stronie dostępna jest wersja kontrastowa
  • Na stronie internetowej dostępna jest opcja czytająca

Data wytworzenia: 2020-03-30 17:42 Autor: Redaktor BIP Data publikacji: 2020-03-30 17:42 Osoba udostępniająca na stronie: katarzynap Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-04 Osoba modyfikująca: katarzynap