Przedszkole nr 87 w Warszawie

Przedszkole nr 87 w Warszawie - Informacje

 • pomoc.jpg

  pomoc.jpg

 • informacja o zasadach obowiązujących do 18 kwietnia.JPG

  informacja o zasadach obowiązujących do 18 kwietnia.JPG

Ograniczenie w funkcjonowaniu przedszkola w okresie od 28 marca do 9 kwietnia wydłużone do 18 kwietnia 2021r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Przedszkola nr 87 w Warszawie informuje, że obowiązujące zasady bezpieczeństwa zostają wydłużone do 18 kwietnia. Zajęcia stacjonarne będą zorganizowane tylko na wniosek rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wymienionych w rozporządzeniu. Rodzice pracujący w zawodach wymienionych w Rozporządzeniu a potrzebujący opieki, proszeni są o kontakt telefoniczny z sekretariatem w godz. 8-13 lub e-mailem w celu weryfikacji wniosku, termin zgłoszeń do 9 kwietnia 2021r.. 

Rekrutacja 2021/2022

Szanowni Rodzice

Informujemy, że na stronie Biura Edukacji został opublikowany harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki.

Dyżur wakacyjny od 5 lipca do 13 sierpnia 2021r. Prosimy o zapoznanie się z pismem.

Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży

Działalność Przedszkola w strefie czerwonej

W związku z wejściem Warszawy do  strefy czerwonej przypominamy i prosimy o bezwzględne przestrzeganie  :

 • obowiązku zakrywania nosa i ust po wejściu na terenie przedszkola;
 • dezynfekcje rąk przy wejściu do budynku oraz podczas podpisu na liście odbioru dzieci (wskazanie do używania swojego długopisu);
 • zachowanie dystansu od innych rodziców i personelu oraz skrócenie czasu pobytu na terenie placówki do niezbędnego minimum;
 • zakazu przyprowadzania dziecka objętego kwarantanną lub którego rodzice przebywają na kwarantannie;
 • zakazu przyprowadzania dziecka chore lub z objawami grypy.

Dodatkowo od poniedziałku 19 października zostają ustalone następujące zalecenia:

 • zakaz organizowania  wyjść grupowych poza teren przedszkola;
 • zawieszenie zajęć otwartych, uroczystości  z udziałem rodziców/opiekunów prawnych;
 • w przypadku dzieci ze zmniejszoną odpornością na choroby prosimy (w miarę możliwości) o pozostawianie ich w domu;
 • wpłaty osobiste do sekretariatu na Radę Rodziców wstrzymane (RR poinformuje Państwa o nr konta bankowego gdy zostanie ono uruchomione);

Prosimy o ograniczenie do minimum kontaktów osobistych z sekretariatem, a spotkania z dyrektorem będą się odbywać po wcześniejszym umówieniu telefonicznym/ e-mailowym. Rodzice, którzy umawiają się lub już umówili się na spotkanie dotyczące diagnozy dziecka w trosce o wspólne bezpieczeństwo zachęcamy do kontaktu telefonicznego zamiast spotkania. 

Na dzień dzisiejszy Przedszkole działa na podstawie wytycznych GIS i Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/edukacja

O zmianach będziemy informować na bieżąco.

 

Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie

Ćwiczenia logopedyczne Agnieszka Michalik

Apel do Rodziców!!!! Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z północnych Włoch

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu nr 87

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w Przedszkolu nr 87 w Warszawie

 

Podstawa prawna:

-   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zmianami )

-  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z dnia 2001r. Nr 61 poz. 624 ze zmianami)

 

§ 1

Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce.

 

§ 2

Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.


§ 3

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

1.      Rodzice ( opiekunowie prawni ): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka, powiadamiania o stwierdzeniu objawów wszawicy  zarówno przedszkole, jak i inne dzieci i ich rodziców, z którymi dziecko miało kontakt, przeprowadzenie niezbędnych  czynności higienicznych

2.      Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w przedszkolu

3.      Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi

4.  Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu                                         w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

 

§ 4

Sposób prezentacji procedur

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w przedszkolu procedurami na zebraniach organizacyjnych          na początku każdego roku szkolnego, informacje na maila grupowego.

3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

 

 

 

§ 5

Tryb dokonywania zmian w procedurze

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej – dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

3. Zasady wchodzą w życie z dniem uchwalenia.

 

§ 6

Opis procedury

1. Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką w przedszkolu  jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka.

2. Rodzice lub opiekunowie dziecka winni być powiadomieni o terminie planowanej lub w razie konieczności o przeprowadzonej kontroli higienicznej poprzez informację uzyskaną od nauczyciela grupy lub osoby upoważnionej przez dyrektora oraz wywieszenie stosowanej informacji na tablicy ogłoszeń lub drzwiach do każdej grupy.

3. Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie oraz wszystkich pracowników przedszkola, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu).

4. Osoba upoważniona przez dyrektora przedszkola zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska.

5. W sytuacji pojawienia się żywej wszy u dziecka, nauczyciel za zgodą dyrektora informuje rodzica o całej sytuacji, rodzic ma obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zastosować leczenie. Po powrocie z kuracji następuje powtórne sprawdzenie głowy przez wyznaczonego pracownika.

6. Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników. Przedszkole w miarę możliwości udostępnia rodzicom broszury i informacje dotyczące postępowania w sytuacji pojawienia się wszawicy.

7. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu) dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej lub radą rodziców, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy. Za zgodą rady rodziców na terenie placówki może być dokonany przegląd czystości głowy przez pielęgniarkę z zewnątrz.

 

8. Osoba,  którą dyrektor upoważnił do sprawdzania czystości głów po powrocie  dziecka  do przedszkola, u którego stwierdzono gnidy lub wszy sprawdza stan czystości głowy, czynność tą powtarza po upływie 7 – 10 dni.

9. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań  (trzykrotne odsyłanie tego samego dziecka), osoba którą dyrektor upoważnił, zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków ( zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).

 • 100 lat Niepodległości

  Drodzy Rodzice!

  W związku ze 100-leciem odzyskania Niepodległości bardzo prosimy aby w dniu 9 listopada ( tj. piątek) dzieci ubrane były na biało- czerwono.  Wszystkie przedszkolaki o godz. 11.11 zaśpiewają hymn narodowy.

  Więcej
 • Klauzula informacyjna

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1    z dnia 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO, informuję, że Administratorem jest Dyrektor Przedszkola nr 87, przy ul. Broniewskiego 9d, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

  Więcej
 • Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością.

  Więcej
 • Więcej