Przedszkole nr 87 w Warszawie

Status prawny

Przedszkole nr 87 jest placówką publiczną oświatowo-wychowawczą.

Organ prowadzący: Miasto st. Warszawa a w mim Wydział Oświaty i Wychowania

dla Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Warszawie,

Al. Jerozolimskie 32

 

Przedszkole działa na podstawie:

Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

Statutu Przedszkola nr 87 w Warszawie