Przedszkole nr 87 w Warszawie

Regulamin Rady Rodziców

Warszawa, 11 stycznia 2008r.

 

Regulamin Rady Rodziców

Przedszkola nr 87

ul. Broniewskiego 9D

01-780 Warszawa

 

 1. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą”, reprezentuje ogół rodziców wychowanków przedszkola.
 2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu przedszkola i niniejszego regulaminu.

§2

 1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w przedszkolu.
 2. Kadencja Rady trwa rok szkolny.
 3. Jeśli w czasie kadencji skład Rady zmniejszy się, organizuje się wybory uzupełniające skład Rady.

 

II. Wybory do Rady

§ 3

 1. Wybory do Rady przeprowadzane są na pierwszym w roku szkolnym zebraniu rodziców danego oddziału.
 2. Rodzice wychowanków danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Oddziałową.
 3. Rada Oddziałowa liczy 3 osoby.
 4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice wychowanków danego oddziału. Jednego wychowanka reprezentuje w wyborach jeden rodzic.

 

§ 4

Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana
w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.

§ 5

Wybory Rad Oddziałowych odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

§ 6

Osoba, która w wyborach do Rady Oddziałowej uzyska najwięcej głosów, zostaje przedstawicielem w Radzie Rodziców przedszkola.

§ 7

 1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady
  i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

§ 8

 1. Członkowie Rady i rad oddziałowych niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą zostać odwołani przed upływem kadencji.
 2. Odwołanie wymaga podjęcia bezwzględną większością głosów uchwały w tej sprawie przez organ dokonujący wyboru, w głosowaniu tajnym, w którym bierze udział co najmniej połowa regulaminowego składu danego organu.

 

III. Władze Rady

§ 9

Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 10

 1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
 2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego
  w czasie jego nieobecności.
 3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
 4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

§ 11

Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi.

 

IV. Posiedzenia Rady

§ 12

 1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu, w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie.
 2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.
 3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy dwóch członków Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub dziesięciu rodziców.

§ 13

 1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie Rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad.
 2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
 3. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
 4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej dwóch członków Rady.

§ 14

 1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
 2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania
  na następnym posiedzeniu Rady.

 

V. Podejmowanie uchwał

§ 15

 1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 16

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 17

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

 

VI. Prawa i obowiązki członków Rady

§ 18

 1. Członkowie Rady mają prawo:

1). Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją
i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych.

2). Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola.

3). Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.

 1. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach
  i pracach Rady.

 

VII. Fundusze Rady

§ 19

Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową przedszkola.

§ 20

Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w planie finansowym wydatków.

§ 21

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

1) Dyrektor,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Grupa dziesięciu rodziców.

§ 22

 1. Rada ma wydzielone konto bankowe.
 2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwóch upoważnionych członków: przewodniczącego i skarbnika.

§ 23

Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza przewodniczący Rady.

 

 

VIII. Kontrola

§ 24

W ramach Rady funkcjonuje Komisja Rewizyjna, która liczy dwóch członków.
W Komisji Rewizyjnej nie może zasiadać przewodniczący ani skarbnik Rady.

§ 25

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:

 1. Realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców,
 2. Gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 

IX. Postanowienia końcowe

§ 26

Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, Dyrektor przedszkola może zawiesić ich wykonanie.

§ 27

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.