Przedszkole nr 87 w Warszawie

Przedmiot działalności

Całokształt naszej pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zmierza do stworzenia placówki nowoczesnej o wysokim poziomie wychowania i kształcenia. Poprzez zorganizowaną i systematyczną analizę i ocenę kluczowych aspektów pracy Przedszkola diagnozujemy środowisko dziecka, rozpoznajemy możliwości i potrzeby edukacyjne dzieci wspierając ich rozwój. Treści i metody pracy dostosowujemy do możliwości psychofizycznych wychowanków. Uwzględniane są zarówno dzieci zdolne jak i mające trudności z opanowaniem umiejętności właściwych do wieku. Tworzone są warunki do rozwoju potencjalnych możliwości dzieci, tym samym systematycznie przygotowujemy je do efektywnego korzystania z nauki szkolnej.

 

Promujemy pozytywne wzorce zachowań poprzez:

 • realizacja programu wychowawczego
 • zajęcia organizowane z całą grupą,
 • zawieranie z dziećmi umów, w którym zawarte są normy zachowań,
 • udział dzieci 5-letnich w programie „Leonek i jego Przyjaciele” uczącym dzieci poprawnych zachowań,
 • zabawy i ćwiczenia uczące dzieci wiary w siebie, we własne możliwości i pokonywanie trudności.

 

Przedszkole systematycznie podejmuje różne działania mające na celu przeciwdziałanie powstawaniu zachowań niepożądanych u dzieci. Z uwagi na te potrzeby już w 2005r. opracowany został program własny „Dziecko i relaks” oraz „Wyczarujmy razem uśmiech”. Ich główne założenia to m. in.:

 • wykształcenie u dzieci pozytywnych zachowań społecznie akceptowanych,
 • zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy,
 • kształtowanie świadomych zachowań dzieci i zapobieganie agresji, opanowywanie własnych emocji.

 

Oddziaływania wychowawcze mają charakter indywidualny, a ich efekty w odniesieniu do każdego wychowanka. Na bieżąco analizuje się zachowania każdego dziecka i skuteczność metod wychowawczych. Do procesu włączani są rodzice a w razie potrzeby psycholog przedszkolny. Na bieżąco prowadzona jest ewaluacja podejmowanych działań. Zasady i umowy zawierane przez nauczycielki z dziećmi są ogólnie znane całej społeczności. Wykorzystując zainteresowania i uzdolnienia naszych nauczycielek prowadzimy nieodpłatne dodatkowe zajęcia realizowane poza podstawą programową:

 • zabawy logopedyczne,
 • zabawy z muzyką,
 • zabawy logiczne,
 • zabawy twórczego ruchu,
 • zabawy z językiem migowy.

 

Otwartość Przedszkola przyczyniło się do dostosowania organizacji przedszkola do ich potrzeb dzieci i rodziców oraz wprowadzenia bogatej oferty różnorodnych form współpracy z rodzicami m.in.: spotkania indywidualne, gazetki dla rodziców, zachęcanie rodziców do udziału w uroczystościach (pikniki i zabawy w ogrodzie, pasowanie trzylatków na przedszkolaka, udział rodziców w akcji czytania książek, jasełka, wieczornice, zajęcia otwarte itp.). Rodzicom proponujemy:

 • organizowanie spotkań ze specjalistami, warsztaty;
 • umożliwienie indywidualnych konsultacji ze specjalistami;
 • organizowanie indywidualnych spotkań z dyrektorem lub nauczycielkami
 • udostępnianie czasopism i broszur dla rodziców;
 • wypożyczanie książek z dziedziny pedagogiki, zdrowia;
 • zamieszczenie artykułów dotyczących wychowania dziecka w kąciku dla rodziców;
 • umieszczanie na tablicach dla rodziców Planów pracy wychowawczo
 • dydaktycznej dla poszczególnych grup;
 • wyłożenie w biblioteczce dla rodziców dokumentów regulujących zasady i formy pracy Przedszkola i współpracy środowisk przedszkolnych.

 

Rodzinom potrzebującym wsparcia organizujemy opiekę i pomoc poprzez:

 • pomoc finansową – zwolnienie z opłaty stałej, bezpłatne korzystanie z zajęć dodatkowych i wycieczek, finansowanie żywienia dzieci przez OPS;
 • pomoc rzeczową – zbiórki ubrań zabawek, książek, zakup podręczników;
 • pomoc specjalistów – logopedy, psychologa;
 • stałą pomoc pedagogiczną udzielaną przez wszystkie nauczycielki Przedszkola w zależności od potrzeb rodziców.

 

Rada Rodziców naszego Przedszkola podejmuje takie działania jak m. in.:

 • poszukiwanie sponsorów wzbogacających zasoby finansowe Rady;
 • organizuje charytatywnie imprezy dla dzieci wzbogacające ofertę wychowawczo - dydaktyczną Przedszkola m.in. pikniki rodzinne na Dzień

 

Rodziny, zabawy z Mikołajem;

 • podejmuje się organizowania i przeprowadzenia ciekawych zajęć dla dzieci w ramach cyklu „Rodzic – ekspertem” m. in.; lekarz, kucharz, żołnierz;
 • pomaga w organizowaniu koncertów z udziałem rodziców muzyków;
 • współorganizuje z nauczycielkami wewnętrzne konkursy z udziałem dzieci i członków rodzin;
 • promuje wśród rodziców akcję „Jeden Przedszkolaczek – to jeden krzaczek” co pozwoliło otoczyć Przedszkole młodym żywopłotem z krzewów;
 • gromadzi środki finansowe na zakup zabawek ogrodowych oraz zabawek i pomocy dydaktycznych do sal dziecięcych;
 • zapewnia corocznie wymianę piachu w 3 -ch piaskownicach przedszkolnych.

 

Dużą popularnością cieszą się organizowane przez nas wszelkiego rodzaju uroczystości. A tradycją stały się jesienne i wiosenne wernisaże prac plastycznych. Zapraszani są na nie tylko członkowie rodzin naszych wychowanków, ale także mieszkańcy osiedla, uczniowie zaprzyjaźnionych szkół podstawowych oraz przedszkoli. Od 2001r. redagujemy pisemko przedszkolne „Przedszkole i My”, w którym opisujemy najważniejsze wydarzenia z życia Przedszkola ale także ciekawostki, porady wychowawcze, propozycje wspólnych zabaw z dzieckiem.

 

Od szeregu lat współpracujemy z wieloma partnerami wspierającymi edukację i wychowanie małego dziecka. Efektem tej współpracy są nie tylko nowe doświadczenia naszych wychowanków i nauczycieli ale również pozyskiwanie nowych pomocy dydaktycznych i zabawek, materiałów papierniczych.