Przedszkole nr 87 w Warszawie

Kompetencje

Treści wychowania przedszkolnego uzupełniamy programami autorskimi i projektami edukacyjnymi:

 • adaptacyjnym „Przyjazne Przedszkole”, który kierujemy do przyszłych dzieci podejmujących edukację przedszkolną,
 • programem „Razem wyczarujmy uśmiech” - którego celem jest zapobieganie powstawania agresywnych zachowań u dzieci,
 • programem „W zdrowym ciele zdrowy duch”- z obszaru profilaktyki i korekcji wad postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym,
 • projektem „Śmiało do szkoły”– cyklem zajęć skierowanym do dzieci 5 i 6-letnich,którego celem jest jak najlepsze przygotowanie dzieci do nauki w szkole oraz szybkie przystosowanie się do nowych warunków,
 • projektem „Mali Geniusze” - rozwijającym zainteresowania i uzdolnienia dzieci przedszkolnych.

 

W pracy z dziećmi stosujemy:

 • zabawy i ćwiczenia rozwijające możliwości słuchowo-wzrokowe i koordynację wzrokowo-ruchową z zastosowaniem metod W. Sherbone i R. Labana,
 • zajęcia i zabawy pozwalające przeciwdziałać agresji i rozładować emocje z wykorzystaniem muzykoterapii, bajkoterapii i metod dramy,
 • zajęcia z zastosowaniem metody Dobrego Startu,
 • pedagogiki zabawy,
 • oraz metody projektów badawczych.

 

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę specjalistów: logopedy, który poza pracą indywidualną prowadzi zajęcia z dziećmi (zatrudniony na ½ etatu) oraz psychologa oddelegowanego z Poradni psychologiczno-pedagogicznej. W tym zakresie prowadzone są:

 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • porady i warsztaty dla nauczycieli i rodziców.

 

W Przedszkolu funkcjonuje system diagnozowania i oceniania poziomu wiedzy oraz umiejętności dzieci, który obejmuje m. in.:

 • wypracowanie narzędzi diagnostycznych,
 • prowadzenie diagnoz wstępnych,
 • analizy wyników,
 • opracowanie indywidualnych programów wspomagających rozwój dzieci,
 • realizacja indywidualnego wspomagania dzieci wymagających pomocy,
 • porównanie wyników uzyskanych podczas diagnozy wstępnej i końcowej.

 

W przedszkolu systematycznie prowadzona jest praca korekcyjno-wyrównacza. W ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej sporządzane są indywidualne plany i karty pracy. Dzieciom zdolnym stworzyliśmy możliwość rozwoju ich zainteresowań i pełnego rozwoju intelektualnego. Dzieci mają możliwość uczestnictwa w konkursach recytatorskich, plastycznych, przeglądach teatralnych, zawodach sportowych.

 

Praca z dzieckiem zdolnym oparta jest na:

 • pracy indywidualnej i zróżnicowanych kartach pracy
 • zwiększaniu stopnia trudności stawianych dziecku zdolnemu
 • dostarczaniu okazji do nowych doświadczeń, do rozwijania zdolności.

 

Ponadto oferta edukacyjna wzbogacana jest o:

 • spacery, wycieczki, wyjścia do biblioteki, teatru, kina czy muzeum,
 • organizowanie lub udział dzieci w imprezach sportowych, konkursach,
 • udział dzieci w międzyprzedszkolnych przeglądach teatralnych i muzycznych, czy spotkaniach z ciekawymi ludźmi itp.,
 • systematyczne tworzenie kącików tematycznych, badawczych.