Przedszkole nr 87 w Warszawie

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostępu do informacji publicznych (nie publikowanych w BIP).

Zasady udostępniania informacji niejawnych w Przedszkolu nr 87:

  1. Informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową to informacje, których nieuprawnione ujawnianie może spowodować szkodę dla prawnie chronionych interesów obywateli albo jednostki organizacyjnej,
  2. Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowisku albo zlecenie pracy, która może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych może nastąpić po odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
  3. Przez dostęp do informacji niejawnych rozumie się jakiekolwiek operacje na nich wykonywane, takie jak wytwarzanie, zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, łącznie z tymi, które wykonuje się w systemach informatycznych.
  4. Dokumenty niejawne mogą być udostępnianie osobie posiadającej oświadczenie o ochronie danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnych do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby na zajmowanym stanowisku albo innej zleconej pracy.
  5.  listę osób wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt. 4 prowadzi i na bieżąco aktualizuje Dyrektor.
  6. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może wyrazić pisemną zgodę na jednorazowe udostępnienie określonych informacji niejawnych osobie nie posiadającej odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa. Wyrażenie zgody na udostępnienie informacji niejawnych nie oznacza zmiany lub zniesienia ich klauzuli tajności i musi określać zakres podmiotowy i przedmiotowy udostępnienia.