Przedszkole nr 87 w Warszawie

Przedszkole nr 87 w Warszawie - Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 8 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-05.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30

Status zgodności pod względem ustawy: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie wszystkie obrazy wprowadzone przez 2020 rokiem znajdujące się na stronie Biuletynu zawierają podpisy.

Nie wszystkie pliki do pobrania wprowadzone przez 2020 rokiem znajdujące się na stornie zawierają podpisy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Pyzara, jpyzara@edu.um.warszawa.pl.Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 277 22 36/ 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Przedszkole nr 87 w Warszawie mieści się przy ul. Władysława Broniewskiego 9d.
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia.
 • Wejście boczne przeznaczone jako wyjście ewakuacyjne oraz wejście główne znajdujące się na froncie budynku.
 • Jest to parterowy budynek, w którym nie ma schodów ani pochylni.
 • Korytarze budynku usytuowane są do koła wewnętrznego patio.
 • Przedszkole nie posiada miejsc parkingowych.
 • Na teren przedszkola zakazane jest wchodzenie z psami.
 • Pracownicy placówki posiadają wiedzę na temat języka migowego oraz potrafią porozumieć się w tym języku.
 • Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA
 • Na stronie dostępna jest wersja kontrastowa
 • Na stronie internetowej dostępna jest opcja czytająca

Data wytworzenia: 2020-03-30 17:42 Autor: Redaktor BIP Data publikacji: 2020-03-30 17:42 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Stefaniak Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-30 Osoba modyfikująca: Anna Stefaniak