Przedszkole nr 87 w Warszawie

Szkolny Program Edukacji Kulturalnej Szpek

Szkolny Program Edukacji Kulturalnej Szpek

I   Podstawy prawne SzPEK 

1) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572).

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012r., poz. 977).

 3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012r. poz.752).

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012r., poz. 204).

5) Program Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013 - 2020.

6) Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia.

7) Warszawski Program Edukacji Kulturalnej.

8) Dokumenty wewnętrzne przedszkola

II   Diagnoza placówki 

 Przedszkole Nr 87 przy ul. Broniewskiego 9d jest nowoczesną, przyjazną i ciągle rozwijającą się placówką oświatową. Funkcjonują w niej 4 oddziały. Sale są przestronne, słoneczne, wyposażone w nowe meble, zabawki i pomoce dydaktyczne. Oddział dzieci 5 i 6 letnich posiada komputer przeznaczone do pracy dydaktycznej. Posiadamy:

 • cztery sale zajęć dla dzieci,
 • salę gimnastyczną z pełnym wyposażeniem w sprzęt gimnastyczny i sportowy,
 • cztery oddzielne szatnie,
 • pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

Nowoczesny sprzęt gimnastyczno-rekreacyjny i korekcyjny,: równoważnia, trampolina, drabinki, ławki „szwedki”, materace, drobny sprzęt gimnastyczny i sportowy itp.

Pełen zieleni ogród otacza parterowy budynek przedszkolny. Każdy oddział dziecięcy posiada własny teren zabaw wyposażony w plastikowo-drewniany sprzęt i zabawki terenowe, zabawki do 3 piaskownic, zjeżdżalnie, karuzele, przenośne bramki do gier w piłkę nożną i hokeja na trawie, tablice do gry w koszykówkę. W zależności od potrzeb dzieci korzystają ze sztalug do prac plastycznych, tablicy interaktywnej, zabawek konstrukcyjnych. Posiadamy również Mini miasteczko rowerowe oraz 5 rowerków z pełnym wyposażeniem, tory przeszkód, ścieżkę zdrowia.

W patio powstał mini ogródek działkowy, w którym dzieci samodzielnie sadzą sadzonki, sieją kwiaty i warzywa, pielęgnują  je i obserwują ich rozwój.

Naszą dewizą jest tworzenie przyjaznej placówki, w której każdy ma szansę do indywidualnego rozwoju. Program edukacyjny poszerzamy o wiele ciekawych form pracy z małym dzieckiem:

 • zabawy i ćwiczenia rozwijające możliwości słuchowo-wzrokowe, koordynację wzrokowo-ruchową z wykorzystaniem metod W. Sherborne, R. Labana, A.M.Kniessów, N.C.Kepharta.
 • zajęcia i zabawy z wykorzystaniem muzykoterapii, metod dramy, elementów bajkoterapii, pozwalające przeciwdziałać agresji, rozładować emocje
 • zajęcia z wykorzystaniem Metody projektów badawczych, zachęcające dzieci do samodzielnego poszukiwania rozwiązań nurtujących je pytań
 • zabawy z elementami języka migowego
 • spotkania z rodzicami w ramach cyklu "Rodzic ekspertem"

 

Przedszkole dysponuje atrakcyjną ofertą zajęć dodatkowych, z której chętnie korzystają dzieci. Są to:

 • Zabawy taneczne "Zumba"
 • Zabawa z językiem angielskim
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korekcyjnymi
 • Umyzykalnienie
 • Zabawy z językiem migowym PJM
 • Zabawy badawcze "Klub małego odkrywcy"

Nauczyciele uatrakcyjniają zajęcia dla dzieci poprzez wizyty w muzeach, teatrach, kinie. Zajęcia są zawsze planowane i dostosowane do obowiązującej podstawy programowej. Nasze Przedszkole współpracóje z różnymi instytucjami: Biblioteką Publiczną dla Dzieci i Młodzieży nr 15, Domem Dziecka, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, pobliskimi szkołami Szkołą Podstawową nr 92, nr 1, nr 267 w Warszawie. Na uwagę zasługuje także działająca Rada Rodziców. Pełni ona rolę wspierającą oraz jest autorem wielu inicjatyw. Rodzice aktywnie włączają się w każdą akcję proponowaną przez nauczycielki. Zawsze licznie uczestniczą w corocznych uroczystościach przedszkolnych np. "Wieczornicy", "Dniu Rodziny i Seniora", "Pikniku Rodzinnym", które w znaczący sposób integrują środowisko lokalne oraz umożliwiają prezentację talentów i osiągnięć dzieci.  Do priorytetów zawartych w programach i planach pracy przedszkola należą bezpieczeństwo  i harmonijny rozwój dzieci. Naszym celem jest zwiększenie oferty edukacyjnej  w zakresie rozwoju kulturalnego wychowanków i wzmocnienie zaangażowania w działalność kulturalną zarówno dzieci, nauczycieli jak i rodziców. Pragniemy, aby pobyt dzieci w naszym przedszkolu był atrakcyjną, kształcącą przygodą, stymulującą zdobywanie wiedzy, sprzyjającą budowaniu wiary we własne możliwości oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

 

III   Cele ramowe 

1) Kształtowanie i rozwijanie postaw prokulturowych.

 2) Podnoszenie kompetencji kulturowych wychowanków.

 3) Przygotowanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

4) Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci.

5) Wzmacnianie tożsamości warszawskiej. 

 

 

IV   Cele szczegółowe 

1) Zwiększenie zaangażowania dzieci w życie kulturalne przedszkola, dzielnicy, miasta.

 2) Usystematyzowanie współpracy szkoły z organizacjami i instytucjami kultury w dziedzinie edukacji kulturalnej dzieci.

 3) Wzbogacenie oferty przedszkola w obszarze edukacji kulturalnej.

4) Umożliwienie dzieciom prezentowania się w profesjonalnych przestrzeniach kultury.

5) Zaangażowanie rodziców w realizację programu edukacji kulturalnej. 

 

V   Główne zadania 

1) Kształcenie w obszarze kulturowym i artystycznym.

2) Organizacja w wydarzeniach przedszkolnych i udział w wydarzeniach międzyprzedszkolnych.

3) Realizacja projektów z zakresu edukacji kulturalnej.

 4) Odwoływanie się do kalendarium dzielnicowego.

5) Udział w przedsięwzięciach na szczeblu dzielnicowym, ogólnopolskim.

6) Upowszechnianie dobrych praktyk

7) Udział w sieci współpracy przedszkoli, instytucji kultury, placówek wychowania pozaszkolnego  i organizacji pozarządowych.

 8) Doskonalenie kadry nauczycielskiej, w tym Koordynatorów Edukacji Kulturalnej w przedszkolu. 

VI   Odbiorcy projektu 

Uczniowie i ich rodziny, środowisko lokalne, nauczyciele, przedstawiciele współpracujących  ze szkołami podstawowymi i instytucjami wspierającymi oświatę.

VII   Realizatorzy 

Nauczyciele, wychowankowie, rodzice. 

VIII   Spodziewane efekty 

1) Wychowankowie aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym przedszkola, dzielnicy, miasta. 

2) Kontynuowanie współpracy przedszkola z organizacjami i instytucjami kultury w dziedzinie edukacji kulturalnej dzieci jest usystematyzowana.

3) Bogata oferta przedszkola w obszarze edukacji kulturalnej.

4) Dzieci prezentują się w profesjonalnych przestrzeniach kultury.

 5) Rodzice angażują swój potencjał osobisty i zawodowy.  


Data wytworzenia: 2016-06-09 21:50 Autor: katarzynap Data publikacji: 2016-06-09 21:50 Osoba udostępniająca na stronie: katarzynap Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-27 Osoba modyfikująca: katarzynap