Przedszkole nr 87 w Warszawie

Adaptacja dzieci przyjętych do Przedszkola nr 87 na rok 2019/2020

DNI ADAPTACYJNE:

Gr. I  25.06  i  26.06 godz. 15.30-16.45

Gr. II 27.06  i  28.06 godz. 15.30-16.45

Informacje na temat przydziału do poszczególnych grup będą wysyłane na podane w karcie zgłoszenia adresy mailowe. Na adaptację przychodzi rodzic wraz z dzieckiem, prosimy o przyniesienie obuwia na zmianę .

Rekrutacja- opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo,

zgodnie z harmonogramem 10 kwietnia 2019 r. o godz.13:00 w przedszkolach i w szkołach podstawowych będą opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Informacja ta będzie również dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 10 do 17 kwietnia br. (do godz. 16.00) składają potwierdzenie woli zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Potwierdzenie woli zapisu rodzice /opiekunowie prawni mogą:

 • składać osobiście w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

lub

 • elektronicznie potwierdzić wolę zapisu w systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć" przycisk "Przejdź do podglądu podania" i w kolejnym kroku należy wybrać przycisk "Potwierdź wolę zapisu" (instrukcja dla rodziców będzie dostępna
  w systemie rekrutacyjnym).

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga złożenia w przedszkolu/szkole ,,papierowego" druku.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/klasy I jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Jeśli dziecko ubiegało się o przyjęcie tylko do szkoły obwodowej (na podstawie zgłoszenia) i zostało do niej zakwalifikowane, rodzic nie musi potwierdzać woli zapisu - dla tej grupy dzieci system automatyczne potwierdzi wolę zapisu.

 

Zasady rekrutacji do Przedszkola

Rekrutacja do przedszkoli warszawskich rozpoczyna się na przełomie lutego i marca i jest prowadzona z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Ewidencji Podań. 
Wszelkie informacje będą dostępne na stronie: www.edukacja.warszawa.pl,  w zakładce: "Dla ucznia i rodzica" -> REKRUTACJA -> Przedszkolaki

Rodzice, którzy korzystają z komputera z dostępem do Internetu:

 • wprowadzają dane dziecka do Systemu,
 • drukują wypełniony formularz zgłoszenia, a następnie, po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru (wskazanym na pierwszym miejscu listy preferencji)

Rodzice, którzy nie korzystają z komputera z dostępem do Internetu:

 • pobierają formularz zgłoszenia w dowolnym przedszkolu,
 • wypełniają go odręcznie i składają – po podpisaniu – w przedszkolu pierwszego wyboru (wskazanym na pierwszym miejscu listy preferencji)
 • informacje zawarte w formularzu wprowadza do Systemu dyrektor tego przedszkola lub wskazany przez niego pracownik.

Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola:

 • podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,
 • podpisy złożone na formularzu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w formularzu ze stanem faktycznym.

Rodzice okazują dokumenty potwierdzające numer PESEL dziecka oraz potwierdzające spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych w formularzu.

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ PLIKI DO POBRANIA : Biuletyn Informacji Publicznej naszego Przedszkola

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Zmiana numeru telefonu!!!!

Drodzy Rodzice

Od 17 stycznia 2019r. nastąpi zmiana numeru telefonu do placówki: 22 277 22 36/35

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu nr 87

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w Przedszkolu nr 87 w Warszawie

 

Podstawa prawna:

-   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zmianami )

-  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z dnia 2001r. Nr 61 poz. 624 ze zmianami)

 

§ 1

Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce.

 

§ 2

Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.


§ 3

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

1.      Rodzice ( opiekunowie prawni ): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka, powiadamiania o stwierdzeniu objawów wszawicy  zarówno przedszkole, jak i inne dzieci i ich rodziców, z którymi dziecko miało kontakt, przeprowadzenie niezbędnych  czynności higienicznych

2.      Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w przedszkolu

3.      Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi

4.  Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu                                         w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

 

§ 4

Sposób prezentacji procedur

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w przedszkolu procedurami na zebraniach organizacyjnych          na początku każdego roku szkolnego, informacje na maila grupowego.

3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

 

 

 

§ 5

Tryb dokonywania zmian w procedurze

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej – dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

3. Zasady wchodzą w życie z dniem uchwalenia.

 

§ 6

Opis procedury

1. Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką w przedszkolu  jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka.

2. Rodzice lub opiekunowie dziecka winni być powiadomieni o terminie planowanej lub w razie konieczności o przeprowadzonej kontroli higienicznej poprzez informację uzyskaną od nauczyciela grupy lub osoby upoważnionej przez dyrektora oraz wywieszenie stosowanej informacji na tablicy ogłoszeń lub drzwiach do każdej grupy.

3. Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie oraz wszystkich pracowników przedszkola, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu).

4. Osoba upoważniona przez dyrektora przedszkola zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska.

5. W sytuacji pojawienia się żywej wszy u dziecka, nauczyciel za zgodą dyrektora informuje rodzica o całej sytuacji, rodzic ma obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zastosować leczenie. Po powrocie z kuracji następuje powtórne sprawdzenie głowy przez wyznaczonego pracownika.

6. Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników. Przedszkole w miarę możliwości udostępnia rodzicom broszury i informacje dotyczące postępowania w sytuacji pojawienia się wszawicy.

7. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu) dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej lub radą rodziców, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy. Za zgodą rady rodziców na terenie placówki może być dokonany przegląd czystości głowy przez pielęgniarkę z zewnątrz.

 

8. Osoba,  którą dyrektor upoważnił do sprawdzania czystości głów po powrocie  dziecka  do przedszkola, u którego stwierdzono gnidy lub wszy sprawdza stan czystości głowy, czynność tą powtarza po upływie 7 – 10 dni.

9. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań  (trzykrotne odsyłanie tego samego dziecka), osoba którą dyrektor upoważnił, zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków ( zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).

 • 100 lat Niepodległości

  Drodzy Rodzice!

  W związku ze 100-leciem odzyskania Niepodległości bardzo prosimy aby w dniu 9 listopada ( tj. piątek) dzieci ubrane były na biało- czerwono.  Wszystkie przedszkolaki o godz. 11.11 zaśpiewają hymn narodowy.

  Więcej
 • Klauzula informacyjna

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1    z dnia 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO, informuję, że Administratorem jest Dyrektor Przedszkola nr 87, przy ul. Broniewskiego 9d, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

  Więcej
 • Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością.

  Więcej
 • Więcej

Pliki do pobrania

Jadłospis na czerwiec 2019

Jadłospis na czerwiec 2019