Przedszkole nr 87 w Warszawie

Przedszkole nr 87 w Warszawie - Informacje

Działalność Przedszkola w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.

Drodzy Rodzice

Na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; art. 30 b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz art. 81 Kodeksu Pracy od dnia 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 r. lub do odwołania stanu zagrożenia tj. do czasu powrotu dzieci do przedszkola, Przedszkole nr 87 będzie realizowało założenia pracy zdalnej i organizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość w ramach realizacji podstawy programowej. Jednocześnie informujemy, że sposobem komunikowania się z rodzicami jest  dla nauczycieli e- mail grupowy, dla instruktorów sportu portal społecznościowy facebook. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z wytycznymi placówka jest zamknięta dla rodziców i dzieci. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail placówki. 

Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie

Ćwiczenia logopedyczne Agnieszka Michalik

Dyżur wakacyjny 10 - 31 sierpnia 2020 r.

Drodzy Rodzice 
Dzisiaj tj. 25 marca upływa termin wydawania haseł. Prosimy o logowanie się do systemu na dyżur i sprawdzenie czy hasło działa (jeżeli jest kłopot prosimy o telefon lub inf. e-mail do nauczyciela grupy. Osoby, które nie potwierdziły woli kontynuowania w naszym Przedszkolu będą także mogły skorzystać, dla nich będzie obowiązywać ostatnie hasło wykorzystane przy zapisie do innego Przedszkola lub do oddziału zerowego w szkole / I klasy w szkole. Nie trzeba będzie dostarczać wersji papierowej wniosku na dyżur wakacyjny !! wszystko będzie on line, po otrzymaniu informacji o dostaniu się na dyżur, wpłacacie Państwo odpowiednią kwotę co będzie potwierdzeniem rezerwacji miejsca na wakacje.  
 
 

List Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do Rodziców!!!

Apel do Rodziców!!!! Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Rekrutacja 2020/2021 WAŻNE

Zgodnie z nowym harmonogramem, zmienił się termin składania wniosków / zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły, szczegóły na stronie Biura Edukacji http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22159_nowy-harmonogram-rekrutacji-do-przedszkoli-i Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne kontakt osobisty jest ograniczony, zapraszamy do wysyłania wniosków e-mailem wraz z załącznikami (dokumenty powinny być podpisane i zeskanowane). E-mail: jpyzara@edu.um.warszawa.pl (zalecany wcześniejszy kontakt telefoniczny!!!).

KOMUNIKAT MEN

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-nauczyciela-i-dyrektora/materialy-dla-nauczyciela/22131-warszawskie-repozytorium-pomyslow

http://www.gov.pl/zdalnelekcje

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z północnych Włoch

Rekrutacja 2020/2021

Drodzy Rodzice

Na stronie Biura Edukacji pojawiły się informacje dotyczące rekrutacji na rok 2020/2021 http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja  

Rodziców dzieci z rocznika 2017, zainteresowanych aplikowaniem do naszego Przedszkola zapraszamy na dzień otwarty.

I termin : 20 luty godzina 16.00

II termin : 9 marca godzina 16.30 ( UWAGA: w związku z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa spotkanie zostaje odwołane!!!!). Zainteresowanych Rodziców prosimy o kontakt telefoniczny.

 

 

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu nr 87

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w Przedszkolu nr 87 w Warszawie

 

Podstawa prawna:

-   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zmianami )

-  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z dnia 2001r. Nr 61 poz. 624 ze zmianami)

 

§ 1

Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce.

 

§ 2

Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.


§ 3

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

1.      Rodzice ( opiekunowie prawni ): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka, powiadamiania o stwierdzeniu objawów wszawicy  zarówno przedszkole, jak i inne dzieci i ich rodziców, z którymi dziecko miało kontakt, przeprowadzenie niezbędnych  czynności higienicznych

2.      Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w przedszkolu

3.      Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi

4.  Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu                                         w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

 

§ 4

Sposób prezentacji procedur

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w przedszkolu procedurami na zebraniach organizacyjnych          na początku każdego roku szkolnego, informacje na maila grupowego.

3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

 

 

 

§ 5

Tryb dokonywania zmian w procedurze

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej – dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

3. Zasady wchodzą w życie z dniem uchwalenia.

 

§ 6

Opis procedury

1. Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką w przedszkolu  jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka.

2. Rodzice lub opiekunowie dziecka winni być powiadomieni o terminie planowanej lub w razie konieczności o przeprowadzonej kontroli higienicznej poprzez informację uzyskaną od nauczyciela grupy lub osoby upoważnionej przez dyrektora oraz wywieszenie stosowanej informacji na tablicy ogłoszeń lub drzwiach do każdej grupy.

3. Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie oraz wszystkich pracowników przedszkola, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu).

4. Osoba upoważniona przez dyrektora przedszkola zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska.

5. W sytuacji pojawienia się żywej wszy u dziecka, nauczyciel za zgodą dyrektora informuje rodzica o całej sytuacji, rodzic ma obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zastosować leczenie. Po powrocie z kuracji następuje powtórne sprawdzenie głowy przez wyznaczonego pracownika.

6. Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników. Przedszkole w miarę możliwości udostępnia rodzicom broszury i informacje dotyczące postępowania w sytuacji pojawienia się wszawicy.

7. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu) dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej lub radą rodziców, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy. Za zgodą rady rodziców na terenie placówki może być dokonany przegląd czystości głowy przez pielęgniarkę z zewnątrz.

 

8. Osoba,  którą dyrektor upoważnił do sprawdzania czystości głów po powrocie  dziecka  do przedszkola, u którego stwierdzono gnidy lub wszy sprawdza stan czystości głowy, czynność tą powtarza po upływie 7 – 10 dni.

9. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań  (trzykrotne odsyłanie tego samego dziecka), osoba którą dyrektor upoważnił, zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków ( zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).

 • 100 lat Niepodległości

  Drodzy Rodzice!

  W związku ze 100-leciem odzyskania Niepodległości bardzo prosimy aby w dniu 9 listopada ( tj. piątek) dzieci ubrane były na biało- czerwono.  Wszystkie przedszkolaki o godz. 11.11 zaśpiewają hymn narodowy.

  Więcej
 • Klauzula informacyjna

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1    z dnia 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO, informuję, że Administratorem jest Dyrektor Przedszkola nr 87, przy ul. Broniewskiego 9d, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

  Więcej
 • Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością.

  Więcej
 • Więcej